30Sep/16

จงเกิดผลและทวีคูณ-รวมมิตรพัฒนา

การสัมมนาหัวข้อ”จงเกิดผลและทวีคูณ”ที่คริสตจักรพระผู้สร้างรวมมิตรพัฒนา อ.ขุนแม่กรณ์ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม35 คนเมื่อ 22 กันยายน 2012

30Sep/16

จงเกิดผล และทวีคูณ

การสัมมนาหัวข้อ”จงเกิดผล และทวีคูณ” ที่คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์อุดรธานี เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2012 มีผู้นำเข้าร่วมสัมมนา 35 คน