hsitory2“เพื่อรับใช้พระวรกายของพระคริสต์ ในการประกาศและเสริมสร้างชีวิตของผู้เชื่อ ให้อธิษฐานและมีส่วนร่วม ในการนำพระกิตติคุณขององค์พระเยซู ไปสู่ทุกบ้านในโลกอย่างมีระบบ เพื่อจะเพิ่มพูนจำนวนสมาชิกแก่คริสตจักร อันเป็นการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ”