ยินดีต้อนรับสู่
องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน
Welcome to EHC THAILAND

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมา
ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด
ซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค
มัทธิว 28:19-20

christmas 2022

ทำความรู้จักกับ EHC THAILAND

คริสตมาสให้ด้วยรัก

กิจกรรมการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม

เรามีความเชื่อว่า การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและการเพิ่มศักยภาพเพื่อการประกาศ
ข่าวประเสริฐ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยร่วมกันนั้นเป็นวิธีเตรียมผู้หว่านดีที่สุด

องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน

          องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน (อปท.) เป็นองค์การคริสเตียน นานาชาติ ประกอบด้วยพนักงานที่ทำพันธกิจของพระเจ้าอยู่ใน 203 ประเทศตามทวีปต่างๆทั่วโลก เพื่อมีส่วนช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จร่วมกับคริสตจักรสากล โดยการประกาศ แจกจ่ายหนังสือพระกิตติคุณหลักแก่ทุกหลังคาเรือน จัดตั้งกลุ่มสาวกพระคริสต์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างชีวิตของผู้เชื่อใหม่ และจัดตั้งกลุ่มผู้ที่มีนิมิตในการอุทิศตน เพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ

เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์ลำบากเช่นนี้
แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อับอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ
และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์
ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้า จนถึงวันพิพากษาได้ 

ในพระเจ้า ไม่มีทางตันสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์

"

Our Visitor

000933
Users Today : 0
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 7
Users Last 30 days : 22
Users This Month : 7
Users This Year : 392
"