ความเป็นมา
และวัตถุประสงค์

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVERY HOME FOR CHRIST

ประวัติความเป็นมา

  •        องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน (อปท.) หรือ Every Home for Chrit (EHCI) เริ่มก่อตั้งใน ประเทศคานาดา ในปี ค.ศ. 1946 โดย  ดร เเจ็ค เม็คอลิสเตอร์ ท่านมีนิมิตที่จะเห็นพระกิตติคุณเข้าไปถึงทุก หลังคาเรือน ท่านจึงหนุนใจ มิชชันนารี ให้ทำการแจกจ่ายพระวจนะของพระเจ้าไปทั่วโลก และตั้งองค์กร โดยใช้ชื่อว่า เวิลด์ ลิตเตอร์เรเจอร์ ครูเสด (World Literature Crusade) ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เอฟเวอรี่ โฮม ฟอร์ ไครสต์ (Every Home for Christ) ภาษาไทยชื่อว่า องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน ใน ปี ค.ศ.1953 แก เดอลสเตอร์ ได้เดินทางไปศึกษา,ดร.แจ็ค แม็คอลิสเตอร์ ดูงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ท่านได้เห็นการแจกจ่ายพระวจนะของพระเจ้า แก่ทุกหลังคาเรือนและในปี ค.ศ. 1966 ท่านได้ร่วมแจกพระวจนะตามบ้านในประเทศอเมริกากลางเป็นเวลาห้าสัปดาห์ ต่อมา ศจ.ดร.ดิกส์ อีสแมน เข้าร่วมกับองค์การประกาศข่าว ประเสริฐแก่ทุกบ้านในตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีคำขวัญว่า “คริสเตียนทุก คนทั่วโลกควรจะมีเป้าหมายว่า จะนำพระกิตติคุณไปแจกจ่าย ทุกหลังคาเรือน ทุกชนชาติและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันมี สำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐโคโรราโดสปริงส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีพันธกิจใน 203 ประเทศตามทวีป ต่างๆทั่วโลก

           อปท.ได้เริ่มงานในประเทศไทยปี ค.ศ. 1971 โดยศจ.มาวิน มาร์ติน   มิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้จดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ในปี ค.ศ.1974  อ.สมพร ศิริกุลการ เป็นผู้อำนวยการและ ศจ.คำปัน สนิท เป็นผู้อำนวยการคนต่อมา จนกระทั่งปี ค.ศ.2004 ท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพ คณะกรรมการ จึงได้แต่งงตั้ง ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม เป็นผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

        “เพื่อรับใช้พระวรกายของพระคริสต์ ในการประกาศและเสริมสร้างชีวิตของผู้เชื่อ ให้อธิษฐานและมีส่วนร่วม ในการนำพระกิตติคุณขององค์พระเยซู ไปสู่ทุกบ้านในโลกอย่างมีระบบ เพื่อจะเพิ่มพูนจำนวนสมาชิกแก่คริสตจักร อันเป็นการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ”