การแจกหนังสือ

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVRY HOME FOR CHIRST

ภาพแจกหนังสือพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคอิสาน

ภาคตะวันออก