การสัมนาและฝึกอบรม

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVERY HOME FOR CHRIST

การสัมมนาจัดตั้งกลุ่มพระคริสต์
ท่ามกลางพี่น้องคริสตจักรอาข่า จ.เชียงราย

                เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2010 อ.ชูชาติ ยะเกษมและอาจารย์วิญญากร เดินทางไปจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเกิดผลและทวีคูณของคริสตจักร หลักสูตร “สร้างสาวก”           แก่คริสเตียนชาวอาข่า คริสตจักรแบ๊บติสต์อาข่า ต.ห้วยส้าน อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ใหญ่และอนุชน ประมาณ 60 คนกว่าคน จาก 13 คริสตจักร ผู้เช้าร่วมอบรมแต่ละคน ให้ความสำคัญและความสนใจเป็น อย่างมาก ทุกคนสัญญาว่าจะลงมือนำไปปฏิบัติในทันที

                 นอกจากนั้น ในการอบรม  การแจกพระวจนะของพระเจ้าอีก 600 ชุด รวมถึง   DVD God Man 60 ชุด คนละ 1 ชุด และคนจะนำไปเปิดตามบ้านญาติพี่น้องในหมู่บ้านของตน คนละ 10 หลังคาเรือน พร้อมกับแจกพระวจนะของพระเจ้า 10 หลังคาเรือนอีกด้วย ปรากฏว่าทุกคนยินดี และกระตือรือร้น ที่จะนำไปปฏิบัติ นับว่าเป็นการสัมมนาที่ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณ อ.ลูกา เฌอ ประธานองค์กรคริสตจักรและคณะกรรมการที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี