โปรเจคพิเศษ

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVERY HOME FROM CHRIST

โปรเจครักลาว

     This project is set up to train Laos Christian leaders in preparation for an initial thrust of home to home gospel distribution in Laos. It is a joint effort of One Hope ministry in distributing DVDs on Father’s Love and Books of Hope, and EHC Train and Multiply or Be Fruitful and Multiply program. This program aims to inculcate in the hearts and minds of Laos pastors a sense of responsibility for the salvation of their own people and to solicit their support and cooperation for the advancement of EHC vision of home to home evangelism that results in church planting and church multiplication.

1. The first special training of key leaders or pastors

    The seminar was set up on July 26-28 at Yen-Nazareth Church in Nonokai Province opposite Vieptiane, the capital city of Laos day for visa to cross the border because it was a Buddhist holiday in both Laos and That sides. On the second day, another 5 Lactian leaders came plus 8 pastors from Nongkat also join in as participant of this seminar. There were 15 pastors from Laos, 7 staff from EHC Thailand, 8 Pastors from Nongkar and 3 from Rev. Manasa’s family (some are not in the picture). The participants from Laos came from different districts: 3 from Luangprabang, 5 from Vientiane, 3 from Suwannaket, 2 from Chiangkwang and 2 from Palokay.

     The first two days, Rev. Manasa Kalvuso was teaching on training and multiplying the leaders and how to use the T&M lessons.He also challenged them to go out and put into practice when he gave the revival message on the night of second day. Many pastors said that they were very much encouraged and they will rise up and go to another side.

     On the third day, Rev. Buakab Ranghanam was introducing the EHC Bible Lessons “Be Fruitful & Multiply to the Thai and Laotian pastors, Many people commented that it is more suitable for their areas of oral culture. The 8 unit books of T&M and the thirteen lessons of “Cornerstone” series were given to each pastor

     On the last session, Rev. Bunkab Ronghanam also introduced the way to distribute the Book of Hope in Laos and make covenant with pastors from Laos to show the DVD “The Father’s Love” or “GodMan” to at least 10 families in 3 months. All of them were very happy and willing to do so. One lady said she will do more than 10 families in one month and will continue to do so in other villages of her relative as well.

     After finished the seminar, we went across the border to Laos to visit the Chairman of Protestant Churches in Laos. We received very warmly welcome and invited to join the Women Leaders Seminar on Evangelism and how to set up Christ Groups at the end of September.

First Training Session on “Love Laos Project” (July 26-28, 2010)

   This project is set up to train Laos Christian leaders both in-country for the Registered Churches pastors and cross boarder training for the under-ground church pastors in preparation for an initial thrust of home to home campaign in Laos. It is a joint effort of One Hope ministry in distributing DVDs on Father’s Love and Books of Hope, and EHC Train and Multiply or Be Fruitful and Multiply program. This program aims to inculcate in the hearts and minds of Laos pastors a sense of responsibility for the salvation of their own people and to solicit their support and cooperation for the advancement of EHC vision of home to home evangelism that results in church planting and church multiplication. This project has 4 training sessions in Laos and 4 training sessions along the border of Thailand, altogether 8 training sessions. This is the first training session along the border of Thailand for the under-ground churches.

    The seminar was set up on August 13-15, 2010 at Tungnanoi Church in Chiangkong. Chiangrai Province North of Thailand opposite Borkeaw. 2 staff from EHC Thailand went to teach with the assistants of local pastors, there were 28 participants from Laos and 38 from Thai sides.

     The first two days, Rev. Buakab Ronghanam was teaching on training and multiplying the leaders and how to do personal soul winning. The second day, pastor Wiwat Trakulham from EHC was teaching on  training and multiplying the leaders and how to use the BFAM lessons.

     On the last day. Rev. Buakab Ronghanam was introducing the EHC Bible Lessons “Be Fruitful & Multiply to the Thai and Laotian pastors and how to set up Christ groups. On the last session, Rev. Buakab Ronghanam also introduced the way to distribute the Book of Hope in Laos and Thal side and make covenant with leaders to show the DVD The Father’s Love” or “GodMan” to at least 10 families in 3 months and report the outcome to us. All of them were very happy and willing to do so,

The outcome

     Most of the pastors said that they were very much blessed and encourage in coming to this seminer, They are looking forward to bring the gospel and the training to their own people. Many of them have changed and transformed by the word of God.

One Laos leador says

    “My husband is an elder of the church, he has another woman as second wife. felt very worthless and ashamed but when I attend this seminar I know that God is still loves me as what I am now. I will stand up for him and move on with life and ministry among the women and children. Please pray for me and my family especially my children that this happening will not turn them away from God”.

One Thal pastor, Pastor Yupapom says:

    “Thank you very much for sending us 20.000 sets of gospel books. We have been distributing the gospel packages from EHC Thailand in 13 villagos already. It is very encouraging for us to do more of sou winning at the same time as we plan to covever 40,000 homes in Chiangkong, Chiangral province. Could you please send again another 20,000 sets. Please also pray for us during this time, it rains nearly every day and in some villages the flood come up so high that we could not get in. “

     In conclusion, we would like to thank EHCI and One Hope for financial support. And also thank God for the good support given from Thal and Laos churches. Pray that they will go back and be fruitful and multiply as they have made the commitment to do so. Pray also for the protection over them that the Lord will keep them safe wherever they go and they will find favor in the sight of God and the people of their own country,

Should you fool impression from the Lord to join this project by providing more tunding to do more seminar, please contact the director at buakab@gmail.com or ring us at 66-53-266246 (within Thailand call 053-266246 or 081-8836447). Thank you and may God bless you for praying for us.

Love Laos Special Project (A Father’s Love Ministry Plan for Laos)

การสัมมนาครั้งที่ 3 (ที่ หนองคาย)

       โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกผู้นำคริสเตียนสาวทั้งในและนอกประเทศเพื่อนำพระกิตติคุณไปสู่พี่น้องทุกครัวเรือนใน ประเทศลาว เป็นโครงการร่วมกันกับองค์กร ความหวังหนึ่งเดียวหรือ OneHope ที่นำ DVD พระกิตติคุณ เรื่อง ความรักของพระบิดา” และหนังสือกำลังใจ ร่วมกับหนังสือชุดฝึกฝนและพัฒนาผู้นำ หรือการเกิดผลเสบทวีคูณ ในโครงการขององค์การข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจุดประกายไฟแห่งความกระตือรือร้น และ ความรับผิดชอบในการประกาศพระกิตติคุณไว้ในความคิดจิตใจของพี่น้องผู้นำคริสเตียนชาวลาว เพื่อจะ สนับสนุนและร่วมมือกันนำพระกิตติคุณไปสู่ทุกครัวเรือน เพื่อจะทำให้เกิดคริสตจักรและทวีคูณคริสตจักรขึ้นไป โครงการนี้จัดให้มีการสัมมนาฝึกอบรม 4 ครั้ง ในประเทศลาวและ 4 ครั้งในประเทศไทย รวมทั้งหมดเป็น 8 ครั้ง

รายงานการสัมมนาครั้งที่ 3 ที่หนองคาย

        สัมมนาครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ศูนย์การสัมมนาของคาทอลิก จังหวัดหนองคาย สำหรับพี่น้องผู้นำคริสเตียนชาวม้ง โดยมี อ.วิวัฒน์ ตระกูลหาญ เจ้าหน้าที่องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้านเป็นผู้สอน พร้อมทั้งศิษยาภิบาลท่านอื่น ด้วย บทเรียนที่ใช้คือการเกิดผลและทวีคูณ หรือ Be Fruitful and Multiply เพื่อสอนกลุ่มผู้เชื่อในหมู่บ้านม้ง ต่าง ๆ ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 40 กว่าท่าน และทุกคนตั้งใจที่จะนำพระกิตติคุณไปสู่ญาติพี่น้องของตน ด้วยความกระตือรือร้น ขออธิษฐานเพื่อการคุ้มครองรักษา การเจิม และการเกิดผลมาก

       ในช่วงสุดท้าย อ.วิวัฒน์ ได้แนะนำการประกาศพระกิตติคุณแก่ทุกครัวเรือน พร้อมทั้งการทำพันธสัญญาในการแจก พระวจนะและการฉาย DVD เรื่อง “ความรักของพ่อ” หรือ “GodMan” ให้กับ 10 ครอบครัวภายในเวลา 3 เดือน ข้างหน้า ทุกคนมีความสุขและความยินดีที่จะทำเช่นนั้น

โครงการ “ปันรักจากพระบิดาสําหรับพี่น้องชาวลาว Love Laos Project ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011

       นี่เป็นการสัมมนาครั้งที่ 3 ในโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่หนองคาย อีกครั้งหนึ่งจัด เชียงของ รวมเป็นทั้งหมด 4 ครั้งแล้ว โดยมีอนุศาสนาจารย์ วิวัฒน์ ตระกูลหาญ เจ้าหน้าที่องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน กำลังแบ่งปันเรื่องการประกาศและสร้างสาวกแก่ผู้นำลาว

ในการสัมนาครั้งนี้มีผู้นําลาว 60 ท่านได้เข้าร่วมในการสัมมนาเพื่อการประกาศและสร้างสาวกและในการสัมนาครั้งนี้มีการสาธิตและแจกวีดีโอ ความรักของพระบิดา 120 ชุด เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านได้นำไปใช้ในท้องถิ่นตนด้วย

       การสัมนาครั้งนี้มีอาหารโปรดแบบพื้นเมืองจะจัดสนองความต้องการของผู้เข้าสัมมนา ทุกครั้งที่ไม่ขาดคือข้าวเหนียว ส้มตำไก่ย่าง ในเวลาอาหาร ไม่เพียงแต่จะชื่นชอบการรับประทานเท่านั้น แต่การสามัคคีธรรมก็เป็นสิ่งที่พิเศษด้วย

       ก่อนกลับบ้านก็จะรับหนังสือพระกิตติคุณ ไปฝากญาติพี่น้องที่สนใจด้วยกันทุกคน

The seminar in Mukdaharn, 24-27 May 2011

(Love Laos Project)

     Mukdaharn is a province in Thailand stand opposite Suvannakate City in Laos. Across Maekong River, the two people groups become one in the past but not now. Nevertheless, we still have hope that one day God will unite us as one in Christ.

     The seminar begins with worshiping the Lord with all our hearts and with all our souls to praise Him. There are 28 Laotians and 10 Thai leaders join this seminar at Mukdaharn Good News Church’s Hall. Each participant introduces him/her self to one another and greets each other with joy. “WE are one in the bond of Love, We are one in the Love of Christ” there is no different among us.

       Rev. Buakab Ronghanam starts off by sharing Morning Devotion on “miracle in and ministry” from John 2 and introduce the ministry of Every Home For Christ history and strategy. After that, explain more about the objective and partnership with OneHope for this Love Laos Seminar Project.

Rev. Sylavane starts the first session on “Be Fruitful and multiply” using the power points to convey the vivid pictures in the mind of each participant.

       After Lunch break, Theppivan teaches how to use the Bible Story Telling Manual “The First Lessons workbook” of “Be Fruitful and Multiply” called “The Corner Stone” with 13 Bible lessons. After the Introduction, they are divided in group of four for eight groups to do Bible Story sharing in groups according to what they have learned. It was such an enjoyable time that every one speaks up their observations and opinions.

       The last session on the third day, Books and DVDs are given to each participant who attempt to share in at least 10 familles when they return to their home land. The local daily radio programs produce by EHC Thailand in partnership with Trans World Radio in their local language is introduced to them to listen on and advise their friends and families o continue listening as well. The two local stations are “Hearts to Hearts” Christian Station (105.75 MHz at 16.00 PM) and Visahakitchumchon Station (89.50 MHz 19 19.30). We depart with pray of dedication believing that God will do the miraculous work in us, among us and through us to bless our families, our community and our beloved country.

The subjects teach in the seminar:

1. EHC history and Ministry. (Buakab)

2. Christ’s strategy of ministry. (Buakab)

3. Christ’s characters as Servant of God. (Buakab) 4. God’s command to be Fruitful and Multiply. (Sylavane)

5. Cornerstone Lessons (facilitating and workshop) (Sylavane and Von)

6. How to win over life’s problems. (Buakab)

7. Intercessory Prayer. (Buakab)

The expenditure:

1. Food and Lodging for participants           25,850 baht   862 USD

2. Travel and immigration fees                      19,150 baht   638 USD

3. Copy Thai Text book                                    1,000 baht     33 USD

4. Rev. Buakab travel and Lodging/food       4,380 baht 

          Total EHCT expenditure                         50,380 baht    1,680 USD

(The expenditure of Laos EHC, Rev. Sylavane and his wife, is not yet included)

The evaluation sheets/comments

1. The teaching is very good.

2. Want to have this seminar again (16 persons)

3. Very good teaching of the word of God, I hope to join this kind of seminar again.

4. It is very good but the time is too short. Please have it again.

5. The teaching gives us very much more understanding.

6. If you have another seminar will help me to have more understanding and make the proclamation of the gospel easier for me.

7. Please set up again with more time than this.

Reported by:

Rev. Buakab Ronghanam

EHC Thailand: 29/5/2011